návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Biosférická rezervace Třeboňsko [ Biosférická rezervace UNESCO ]

Poloha
Plochá rybniční pánev protékaná Lužnicí

Rozloha
70 000 ha

Historie
Vyhlášena v roce 1979, biosférickou rezervací UNESCO prohlášena v roce 1977. Třeboňsko je také mezinárodně významným územím z hlediska ornitologického (Important Bird Area podle ICB, v současnosti Bird Life International).

Nadmořská výška
410 - 540 m

Příroda
Nevýrazný reliéf Třeboňska má charakter tektonické, velmi ploché sníženiny se stupňovitými okraji, zejména v jižní části. Na více místech je prokázán výskyt vátých písků. Výstavbou rozsáhlých rybničních sítí již od 16. stol. získala dříve relativně velmi monotónní bažinatá krajina svou dnešní rozmanitost, jež nemá jinde u nás obdoby, a střídající vodní a zemědělské plochy a typické osídlení s lesními porosty.

Vzácné a chráněnné druhy
Lesy zaujímají 42 % plochy, většinou jde o druhotné porosty, vyskytuje se zde však velmi cenná varianta borovice třeboňská. Zásah člověka, který nejenže krajinu nepoškodil, ale naopak obohatil, založil dnešní velkou variabilitu podloží a společenstev, která je obývají. Na píscích najdete koniklec jarní, černýš český, na rašeliništích borovici blatku a rojovník bahenní, významné jsou hrázové porosty mohutných dubů, na rybnících a tůních se vyskytuje leknín bílý, stulík žlutý i stulík malý, kotvice plovoucí, bublinatky, rdesty, na mokřadních loukách se setkáte se vstavačovitými. Rašeliniště hostí klikvu bahenní, rosnatku okrouhlolistou, vlochyni, brusinku, borůvku a vřes. Písečné přesypy mají specifickou květenu - smil písečný, písečnatku nejmenší, radyk sítinový. Najdete zde rozmanité druhy hmyzu, mnoho druhů obojživelníků, 25 druhů ryb a nejcennější poklad Třeboňska - ptactvo. Vyskytuje se tu většina našich vodních i bažinných druhů, hnízdí tady volavka bílá i popelavá, hojný je dravý moták pochop, reintrodukován byl orel mořský, je zde mnoho druhů zpěvného ptactva, lovná zvěř, menší drobné šelmy, reintrodukovaný bobr říční a několik párů vydry říční.

Přírodní zajímavosti
Vizír, Červené blato, Ruda, Stará řeka, Hliníř, Kozí vršek, Slepičí vršek, Bukové kopce, meandry Lužnice, Horusická blata, písečný přesyp u Vlkova, rašeliniště Hovízna, rašeliniště Pelé, Výtopa Rožmberka, Záblatské louky. Bližší informace o těchto lokalitách získáte dotazem v inf. středisku CHKO.

Hlavní turistická centra
Přímo v srdci Třeboňska leží město Třeboň, které je také významným turistickým centrem a bývalým středem rožmberského panství s mnoha památkami a dobrými možnostmi ubytování a stravování. Blízko leží České Budějovice, bývalé krajské město jižních Čech. Třeboňsko je též dosažitelné z Jindřichova Hradce, Veselí nad Lužnicí či Tábora.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Biosférická rezervace Třeboňsko
Valy 121
379 90 Třeboň
Česko (CZ)
tel: (+420) 384 721 248
(+420) 384 721 400

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.chkot.trebon.cz

Typ záznamu: Biosférická rezervace UNESCO
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.09.2004 v 16:29 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm